සූර්ය ආලෝක කුළුණු දායකත්ව වැඩසටහන

"ඒකාලෝක" සූර්ය ආලෝක කුළුණු දායකත්ව වැඩසටහන දිවයින පුරා පූජනීය ස්ථාන, පාසල් ඇතුළු පොදු ස්ථාන ආලෝකමත් කරමින් ඉතා සාර්ථකව ඉදිරියට යමින් පවතී.
පුරා වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔබට සිප්සතර ලබා දෙමින් ඔබේ ජීවිතය ආලෝකමත් කිරීමට පිහිට වුණු ආදරණීය පාසල් බිමෙහි අඳුර දුරලමින් එයට ආලෝකයක් එක් කිරීමට මෙමගින් ඔබට අවස්ථාවක් සැලසෙනු ඇත.

ඔබේත්, ඔබ පවුලේත් ඇවැසි ඕනෑම විටෙකදී ආශීර්වාදයක් වන අපේ ගමේ පන්සල් භූමියත්, බොහොමයක් අප සැමගේම ගෞරව භක්තියාදරයටපත් වෙමින් අපේ ජීවිත වල දියුණුවට පිහිටක් වන ඔබේම ආදරණීය පුද බිමත්, වසර ගණනාවක් අඛණ්ඩව ආලෝකමත් කිරීමට සැලසෙන මෙම උතුම් අවස්ථාවට ඔබත් එක්වන්න.
මේ යහපත් කටයුත්තක සඳහා දායක වීමට කැමති පහත විස්තර සමඟ ඒ සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතු අතර, අදාළ පරිත්‍යාගය ලබාදීමට නියමිත දිනය සහ වේලාව අප ආයතනය මගින් ඔබ වෙත දැනුම්දීමක් සිදුකරනු ඇත. මෙහිදී ඔබේ දායකත්ව අරමුදල අදාළ අවස්ථාවේදී ලබාදීමට ඔබට හැකියාව ඇත.සූර්ය ආලෝක කුළුණු පද්ධති

(ඔබේ නමින් ආලෝක කුළුණක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා දායකත්වය - රු 25,000.00)


ඔබගේ දායකත්වය සඳහා පහත විස්තර අප වෙත යොමු කරන්න

  • You are redirecting to Sampath Bank PLC

    Click here